درباره من

احساس تعلق احساس غریبی‌ست.

من حس می‌کنم به نوشتن تعلق دارم.

و این حس مرا به اینجا کشانده.

همین.